รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

1) งบบุคลากร 110,793,500 บาท
2) งบดำเนินงาน              134,609,300 บาท
3) งบลงทุน 50,276,500 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น 60,379,600 บาท
รวมทั้งสิ้น     295,679,300 บาท

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ก. ค่าใช้จ่ายประจำ    165,402,800 บาท

   งบบุคลากร   110,793,500 บาท

   งบดำเนินงาน   54,609,300 บาท

ข. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางาน   130,276,500 บาท

   งบดำเนินงาีน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)   80,000,000 บาท

   งบรายจ่ายอื่น   50,276,500 บาท

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ (15,230,000 บาท)

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. 15,230,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลัก

ธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ (14,365,700 บาท)

1. โครงการการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14,365,700 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (18,128,000 บาท)

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13,628,000 บาท

2. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,000,000 บาท

3. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานในเขตที่พิเศษ 1,500,000 บาท

4. โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,000,00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนากลไก/เครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ (31,306,300 บาท)

1. โครงการพัฒนากฎหมายและส่งเสริมความรู้ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,700,000 บาท

2. โครงการส่งเสริมกและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 27,606,300 บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (51,246,500 บาท)

1. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1,830,000 บาท

2. โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) 49,246,500 บาท

3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู 170,000 บาท

 

 

หมวด: about

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir