แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.


1) งบบุคลากร 118,208,400 บาท
2) งบดำเนินงาน 183,281,600 บาท
3) งบลงทุน 4,261,700 บาท
รวมทั้งสิ้น 305,751,700 บาท

ก. ค่าใช้จ่ายประจำ 221,075,000 บาท
งบบุคลากร 118,208,400 บาท
งบดำเนินงาน 102,866,600 บาท


ข. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางาน 84,676,700 บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 80,415,000 บาท
งบลงทุน 4,261,700 บาท

หมวด: about

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรา 23

ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 กำหนดอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่  รวมทั้งการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

3. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาื และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาในเขตพื้นที่การศึกษา

4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระบัญญัตินี้

5. ส่งเสริม สันบสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกาาของเขตพื้นที่การศึกษา

6. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

7. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

8. จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.

9. พิจารณาให้วามเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

 

 

หมวด: about

ประเด็นถาม-ตอบ

 

หมวด: about

(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 22 มิ.ย. 60)

รายชื่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
2.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
3.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
4.นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
5.นางเมธินี เทพมณี (เลขาธิการ ก.พ.)
6.นายกมล รอดคล้าย (เลขาธิการสภาการศึกษา)
7.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
8.นายสุภัทร จำปาทอง(เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
9. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
10.นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (เลขาธิการคุรุสภา)
11.นายอาวุธ วรรณวงศ์ (ผู้ทรุงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
12.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร (ผู้ทรุงคุณวุฒิด้านการศึกษา)
13.นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี (ผู้ทรุงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)
14.นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ (เลขาธิการ ก.ค.ศ.)        

หมวด: about

:: วิสัยทัศน์ :: 

สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 

:: พันธกิจ :: 

1. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลกร  

 

:: ยุทธศาสตร์ :: 

1. วิจัยและพัฒนาเป็นฐานการบริหารงานบุคคล (Research Based)            

2. เสริมสร้างมาตรฐานและความเข้มแข็งของระบบบริหารงานบุคคลและพิทักษ์ระบบคุณธรรม            

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

4. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการบริหารงานบุคคล 

 

:: เป้าประสงค์ :: 

ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐานจูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

:: ค่านิยม :: 

ซื่อสัตย์  สุจริต  ยึดความถูกต้อง  เสียสละ  สร้างสรรค์  จิตมุ่งบริการ  ทำงานเป็นทีม 

 

:: วัฒนธรรม :: 

รวดเร็ว  มาตรฐาน  บริการอย่างเป็นธรรม

หมวด: about

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir