Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงาน ก.ค.ศ.    
Read more...
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2560 ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2560 Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา ๕๕) จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา และวิเคราะห์คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา ๕๕) จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา และวิเคราะห์คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖       Read more...
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel) การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel)     Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.

1

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทีมงานและความผูกพันองค์กร โดยในวันที่ 25 เป็นการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 26 เป็นกิจกรรมชาว ก.ค.ศ.ร่วมใจรวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โดยปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ และจัดกิจกรรม Walk Rally และในช่วงค่ำเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และวันที่ 27 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะเป็นการเสวนาแนวทางการพัฒนาองค์กรจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นการพัฒนางานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir