Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Read more...
การประชุมสัมมนาผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) การประชุมสัมมนาผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)     Read more...
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2560 ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2560       Read more...


ข่าว นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir