Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556
Read more...
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖     การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา ๕๕) จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา และวิเคราะห์คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา ๕๕) จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา และวิเคราะห์คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖       Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภว1_2_16-18_ส.ค._60_ว13_ป56/1.JPG
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖

1

 

 

          นายยศพล  เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ ในวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจำนวน ๔๗ คน เข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดการดำเนินการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ ที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารวม จำนวน ๕,๓๓๗ ราย ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์คำขอสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๘๐ ราย คำขอของผู้ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการได้ดำเนินการวิเคราะห์แล้ว จำนวน ๑,๐๒๑ ราย ในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์คำขอ คงเหลือที่ยังไม่ดำเนิน จำนวน  ๔,๐๓๖ ราย 

 

  2

3

4

5

6

7

IMG 0167

8

9

10

11

12

15

16.1

18

19

20

IMG 0258

IMG 0116

21

22

23

24

25

26

14

17

 

 

 

 

 

 

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ ภาพ / ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir