Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา
และจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภว_1-2_ปรบปรงวทยฐานะ_8-9_พ.ค._60/1.JPG
  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา

 1

 

         นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ สายงานสอน  ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการปรับปรุง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖/ว ๒๐ รวมทั้งปรับปรุงคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานการศึกษาพิเศษ  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เข้าร่วมประชุมรวม ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม อัล มิรอช กรุงเทพมหานคร

 2

 

3

 

4

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 16.1

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22 2

 

23

 

24

 

26

 

IMG 6603

 

 

 

 

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ  ภาพ/ข่าว

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir