Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง Read more...
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง Read more...
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา     Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภว_1-2_ปรบปรงวทยฐานะ_8-9_พ.ค._60/1.JPG
  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

1

 

                     ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมการรองรับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  กำหนดแนวทางการเกลี่ยอัตรากำลังศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปกำหนดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  กำหนดบทเฉพาะกาลในช่วงเปลี่ยนผ่าน  และเตรียมความพร้อมด้าน IT เพื่อรองรับระบบวิทยฐานะใหม่  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา ผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่ รวม 50 คน 

 

2-20170509

 

3-20170509

 

4-20170509

 

5-20170509

 

7-20170509

 

8-20170509

 

9-20170509

 

10-20170509

 

11-20170509

 

12-20170509

 

13-20170509

 

14-20170509

 

15-20170509

 

16-20170509

 

ดรุวรรณ  บุญมาก ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir