Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา
และจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    Read more...
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 วีดีทัศน์บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน   Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบเอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1

             นางอัจฉรา  สระวาสี  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระบบเอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดระบบเอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว ๒๑/๒๕๖๐ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด ให้สามารถตรวจสอบและประเมินได้ง่าย ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานที่ข้าราชการครูต้องจัดทำ โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เข้าร่วมการประชุม รวม ๖๐ คน

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

     

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ ภาพ/ข่าว

 

 

นางอัจฉรา  สระวาสี  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระบบเอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดระบบเอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว ๒๑/๒๕๖๐ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด ให้สามารถตรวจสอบและประเมินได้ง่าย ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานที่ข้าราชการครูต้องจัดทำ โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เข้าร่วมการประชุม รวม ๖๐ คน

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir