Alternative flash content

Requirements

image image image image
งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี     Read more...
สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ทบทวนบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง

ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

1

   

          นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทบทวนบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอาวุธ  วรรณวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทาง หลักการและแนวคิดในการจัดโครงสร้างของส่วนราชการ เนื่องจากในปัจจุบันบริบทในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เป็นผลให้ต้องมีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลและรองรับการปฏิรูปการศึกษา

 

          ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการและผู้แทนภารกิจ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๕๕ คน

 

2-20171106

  

3-20171106

 

4-20171106

 

5-20171106

 

6-20171106

 

7-20171106

 

8-20171106

 

9-20171106

 

10-20171106

 

11-20171106

 

12-20171106

 

13-20171106

 

14-20171106

 

15-20171106

 

16-20171106

 

17-20171106

 

18-20171106

 

19-20171106

 

20-20171106

 

21-20171106

 

22-20171106

 

23-20171106

 

24-20171106

 

25-20171106

 

26-20171106

 

27-20171106

 

28-20171106

 

29-20171106

 

30-20171106

 

31-20171106

 

32-20171106

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir