Alternative flash content

Requirements

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภก_22-23_ก.ค._60_แกมาตรา_69/1.JPG
image image image image
นางปราณี ศิวารมณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน และปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน และปรับปรุง แก้ไขกฎหมาญ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่าง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ และรวมทั้งปรับปรุงคู่มือการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่าง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ และรวมทั้งปรับปรุงคู่มือการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์     Read more...


ข่าว กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภก_22-23_ก.ค._60_แกมาตรา_69/1.JPG
  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

 

 

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....   วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีการวางระบบกลไก และกระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  โดยมีรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.  ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. รวม 40 คน เข้าร่วมประชุม และระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การปรับ พรบ. ดังกล่าว

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

ดรุวรรณ   บุญมาก         ภาพ / ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir