Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่าง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ และรวมทั้งปรับปรุงคู่มือการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่าง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ และรวมทั้งปรับปรุงคู่มือการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์     Read more...
ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารการจัดการราชการและปรับปรุงโครงสร้าง ระบบราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารการจัดการราชการและปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระบวนการดำเนินการและวิเคราะห์ความเห็นคำร้องทุกข์ของครูผู้ช่วยที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ กรณีทุจริตในการสอบคัดเลือก ( ว 12 /2555 ) ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระบวนการดำเนินการและวิเคราะห์ความเห็นคำร้องทุกข์ของครูผู้ช่วยที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ กรณีทุจริตในการสอบคัดเลือก ( ว 12 /2555 ) ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี Read more...


ข่าว กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

การจัดการความรู้ กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

IMG 2298-16

      นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการภารกิจต่างๆ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้แทนส่วนราชการ จำนวนกว่า ๔๐ คน

      การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงและเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ใช้อยู่ยังมีบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น กลไกการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็นต้น

IMG 2173-5

IMG 2197-9

IMG 2229-13

IMG 2153-3

IMG 2225-12

IMG 2170-4

IMG 2224-11

IMG 2136-1

IMG 2241-14

IMG 2207-10

IMG 2263-15

IMG 2179-6

IMG 2181-7

IMG 2195-8

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir