Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ พ.ศ. ... การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ พ.ศ. ...   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง
หรือพนักงานราชการ  
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Read more...


ข่าว นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภบ_22-23_ส.ค._60_อตรากำลง_การศกษาพเศษ/1.JPG
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง

1

 

       มล. ปนัดดา  ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้โอนอำนาจหน้าที่ของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้น ๆอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในส่วนที่รับโอนมาจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คือ การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2560
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายกรณี รวมทั้ง

ผลจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัด
ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน กศจ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินการในงานของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ของ กศจ. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยกำหนดจัดประชุมเป็น 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งได้จัดมาแล้ว 1 ครั้ง ในภาคเหนือ  และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2
ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาฯ กศจ. ในกลุ่มภาคกลาง

    มล. ปนัดดา กล่าวว่า นโยบายที่ให้กับคณะ กศจ. ในวันนี้ คือ ขอให้ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำงานร่วมกันอย่างสมัครสมาน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของประเทศให้ดียิ่งขึ้น และขอให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบของคุณธรรม จริยธรรม ในขณะเดียวกันก็อยากได้รับ
เสียงสะท้อนจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานในภูมิภาค อีกประการหนึ่งคือการหาตัวอย่างของ กศจ.ที่ปฏิบัติงานได้ดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ กศจ.อื่น ๆ ได้เรียนรู้ ซึ่งตนได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุม เพื่อนำเสนอในการประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir