Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ พ.ศ. ... การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ พ.ศ. ...   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง
หรือพนักงานราชการ  
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Read more...


ข่าว นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภบ_22-23_ส.ค._60_อตรากำลง_การศกษาพเศษ/1.JPG
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

1

 

         นายกมล  ศิริบรรณ ประธาน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เปิดสอนคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๕๐ คน

 

2-20170824

 

3-20170824

 

 

4-20170824

 

5-20170824

 

6-20170824

 

7-20170824

 

8-20170824

 

9-20170824

 

10-20170824

 

11-20170824

 

12-20170824

 

13-20170824

 

14-20170824

 

15-20170824

 

16-20170824

 

17-20170824

 

18-20170824

 

19-20170824

 

20-20170824

 

21-20170824

 

22-20170824

 

23-20170824

 

24-20170824

 

25-20170824

 

26-20170824

 

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir