Alternative flash content

Requirements

image image image image
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน       Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทบทวนระบบ การปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทบทวนระบบการปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

  • 1
  • 2
  • 3

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

การสร้างผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

1

 

 

          นายทศพร  ลี้สิ้นภัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการสร้างผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโกวิท  วรพิพัฒน์ (ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓) อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติจาก นายยศพล  เวณุโกเศศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และ นายนิพนธ์  เบญจกุล ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้เป็นไปตามที่ กพร. สป. กำหนด แก่ผู้อำนวยการภารกิจและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๔๓ คน

          การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

 

2-20170626

 

3-20170626

 

4-20170626

 

5-20170626

 

6-20170626

 

7-20170626

 

8-20170626

 

9-20170626

 

10-20170626

 

11-20170626

 

12-20170626

 

13-20170626

 

14-20170626

 

15-20170626

 

16-20170626

 

17-20170626

 

18-20170626

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir