Alternative flash content

Requirements

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_28-29_ก.ย._60_คำรบรอง_รอบ_12_เดอน/1.JPG
image image image image
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  Read more...
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน       Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_28-29_ก.ย._60_คำรบรอง_รอบ_12_เดอน/1.JPGROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_29-31_ส.ค._60_คมอปฏบตงาน/1.JPGROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_29_ม.ย._60_ตวชวด_9_เดอน/1.JPGROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_22_ม.ย._60_เวบสำนกงาน_ก.ค.ศ./1.JPG
  • 1
  • 2
  • 3

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

การสร้างผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

1

 

 

          นายทศพร  ลี้สิ้นภัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการสร้างผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโกวิท  วรพิพัฒน์ (ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓) อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติจาก นายยศพล  เวณุโกเศศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และ นายนิพนธ์  เบญจกุล ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้เป็นไปตามที่ กพร. สป. กำหนด แก่ผู้อำนวยการภารกิจและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๔๓ คน

          การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

 

2-20170626

 

3-20170626

 

4-20170626

 

5-20170626

 

6-20170626

 

7-20170626

 

8-20170626

 

9-20170626

 

10-20170626

 

11-20170626

 

12-20170626

 

13-20170626

 

14-20170626

 

15-20170626

 

16-20170626

 

17-20170626

 

18-20170626

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir