Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน       Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทบทวนระบบ การปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทบทวนระบบการปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

  • 1
  • 2
  • 3

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน

 

1

 

                    นายทศพร  ลี้สิ้นภัย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗) สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเชิญผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจำนวน ๖๔ คน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามรูปแบบที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด

 

2-20170701 

 

3-20170701

  

4-20170701

 

5-20170701

 

6-20170701

 

7-20170701

 

8-20170701

 

9-20170701

 

10-20170701

 

11-20170701

 

12-20170701

 

13-20170701

 

14-20170701

 

15-20170701

 

16-20170701

 

17-20170701

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir