Alternative flash content

Requirements

image image image image
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน       Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทบทวนระบบ การปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทบทวนระบบการปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

  • 1
  • 2
  • 3

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน

 

1

 

                    นายทศพร  ลี้สิ้นภัย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗) สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเชิญผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจำนวน ๖๔ คน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามรูปแบบที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด

 

2-20170701 

 

3-20170701

  

4-20170701

 

5-20170701

 

6-20170701

 

7-20170701

 

8-20170701

 

9-20170701

 

10-20170701

 

11-20170701

 

12-20170701

 

13-20170701

 

14-20170701

 

15-20170701

 

16-20170701

 

17-20170701

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir