Alternative flash content

Requirements

image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์ประเมินสมรรถนะด้านวิจัยของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.           การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์ประเมินสมรรถนะด้านวิจัยของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.                        Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ก.ค.ศ. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ก.ค.ศ. Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ หรือเชี่ยวชาญระดับสูง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ หรือเชี่ยวชาญระดับสูง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...


ข่าว วิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล

การจัดการความรู้ วิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ก.ค.ศ.

1

 

    ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อดำเนินการตามกรอบ แนวทาง ขอบข่าย ตามความคิดเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ที่ได้ให้แนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้ทรวงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 4 ท่าน และคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากภารกิจต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 คน

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir