จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร
สำนักงาน ก.ค.ศ.

ประเภทบุคลากร           ชาย       หญิง     รวม   
ข้าราชการ       71      176     247
ลูกจ้างประจำ        9       16      25
ลูกจ้างชั่วคราว        2        9       11
รวม       82      201     283

*ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2556

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir