จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งและระดับบุคลากร
สำนักงาน ก.ค.ศ.

ประเภท ตำแหน่ง ระดับ จำนวน
ข้าราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส 1
ชำนาญงาน 5
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 6
ชำนาญงาน 49
ปฏิบัติงาน 1
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน 1
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน 1
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 31
ชำนาญการ  56
ปฏิบัติการ 34
นักบริหาร สูง 1
ต้น 3
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1
ปฏิบัติการ 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 2
ชำนาญการ 2
ปฏิบัติการ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ 1
ชำนาญการ 2
ปฏิบัติการ 3
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 2
ปฏิบัติการ 2
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ 1
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 1
นิติกร ชำนาญการพิเศษ 12
ชำนาญการ 9
ปฏิบัติการ 15
ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ บ1 6
พนักงานขับรถยนต์  ส2 5
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3  ส3 14
ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการเงินและบัญชี 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1
นิติกร 3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
  รวม      283

*ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2556

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir