จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. ปี 2557

 

      ประเภทบุคลากร         จำนวนคน   
  ข้าราชการ      259
  ลูกจ้างประจำ       25
  ลูกจ้างชั่วคราว       13
  รวม      297

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir