จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. ปี 2557

 

      ประเภทบุคลากร         จำนวนคน   
  ข้าราชการ      259
  ลูกจ้างประจำ       25
  ลูกจ้างชั่วคราว       13
  รวม      297

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir