จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งและระดับบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. ปี 2557

ข้าราชการ 

ลำดับที่ หน่วยงาน/สังกัด ระดับ รวม
ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. บต. บส. คน ร้อยละ
1 เลขาธิการ ก.ค.ศ. - - - - - - - - 1 1 0
2 รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. - - - - - - - 1 - 1 0
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - - 4 2 2 - - - 8 3
4 นักทรัพยากรบุคคล - - - 39 56 35 3 - - 133 51
5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - - 2 2 1 - - - 5 2
6 เจ้าพนักงานธุรการ 5 45 7 - - - - - - 57 22
7 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 - - - - - - - 2 1
8 นักวิชาการพัสดุ - - - 1 - - - - - 1 0
9 นิติกร - - - 15 8 12 1 - - 36 14
10 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 4 1 - - - - - - 7 3
11 นักวิชาการเงินและบัญชี - - - 3 - 1 - - - 4 2
12 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - - - 1 0
13 นักประชาสัมพันธ์ - - - 2 - - - - - 2 1
14 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 - - - - - - - - 1 0
  รวม 9 50 8 66 69 51 4 1 1 259 100

 

ลูกจ้างประจำ 

ลำดับที่ ลูกจ้างประจำ จำนวน ร้อยละ
1 พนักงานพิมพ์ 14 56
2 พนักงานบริการ 6 24
3 พนักงานขับรถยนต์ 4 16
4 หัวหน้าหมวดยานยนต์ 1 4
  รวม 25 100

 

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir