จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งและระดับบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. ปี 2557

ข้าราชการ 

ลำดับที่ หน่วยงาน/สังกัด ระดับ รวม
ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. บต. บส. คน ร้อยละ
1 เลขาธิการ ก.ค.ศ. - - - - - - - - 1 1 0
2 รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. - - - - - - - 1 - 1 0
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - - 4 2 2 - - - 8 3
4 นักทรัพยากรบุคคล - - - 39 56 35 3 - - 133 51
5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - - 2 2 1 - - - 5 2
6 เจ้าพนักงานธุรการ 5 45 7 - - - - - - 57 22
7 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 - - - - - - - 2 1
8 นักวิชาการพัสดุ - - - 1 - - - - - 1 0
9 นิติกร - - - 15 8 12 1 - - 36 14
10 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 4 1 - - - - - - 7 3
11 นักวิชาการเงินและบัญชี - - - 3 - 1 - - - 4 2
12 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - - - 1 0
13 นักประชาสัมพันธ์ - - - 2 - - - - - 2 1
14 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 - - - - - - - - 1 0
  รวม 9 50 8 66 69 51 4 1 1 259 100

 

ลูกจ้างประจำ 

ลำดับที่ ลูกจ้างประจำ จำนวน ร้อยละ
1 พนักงานพิมพ์ 14 56
2 พนักงานบริการ 6 24
3 พนักงานขับรถยนต์ 4 16
4 หัวหน้าหมวดยานยนต์ 1 4
  รวม 25 100

 

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir