ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (เงินเดือน ๑๓,๓๐๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๗๐๐ บาท) จำนวน ๑ อัตรา ประจำภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

  • ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยวิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง งบกำไร ขาดทุน และงบดุล พร้อมทั้งจัดทำรายงานการเงินและหมายเหตุประกอบ รายการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน การจัดทำงบประมาณการรายจ่ายประจำปี และการจัดทำงบการเงินในภาพรวมประจำปี
  • ประสานงาน และติดตามเร่งรัด ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
       ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาพาณิชยศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครคัดเลือกด้วยตนเอง
                   ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ


สถานที่รับสมัคร
                   ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ.
                   อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๕ กระทรวงศึกษาธิการ
                   ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
                   กรุงเทพฯ
                   โทร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๓๗

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ อย่างเช่น คุณสมบัติผู้สมัครสอบ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดของประกาศ

หมวด: บุคลากร

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir