สถานี ก.ค.ศ.

การประชุมสัมมนาศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.
ใน กศจ. ทั่วประเทศ

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน นับตั้งแต่ที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อเดือนเมษายน 2559 จนกระทั่งคณะกรรมการบางส่วนได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งลง และได้มีการสรรหาและแต่งตั้ง กศจ. ครั้งใหม่ไปเมื่อเดือนตุลาคม 2559 และได้มีการปรับเปลี่ยนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. ใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบางท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. ขึ้น ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ พลตรี ณัฐพงษ์  เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติสำหรับศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายเรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัด ศธ. ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองปลัด ศธ. และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใน กศจ. มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ในเรื่องการย้าย และการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นการบรรยายโดยดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย บรรยายในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ รวมทั้งเรื่องกฎหมาย วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะทำหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อนงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีความมุ่งหวังให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะได้ทำหน้าที่นำเสนอให้ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน กศจ. ได้เป็นอย่างดี

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

 

ดาวน์โหลดไฟล์ สถานี ก.ค.ศ. ฉบับวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir