สถานี ก.ค.ศ.

การประชุมสัมมนาศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.
ใน กศจ. ทั่วประเทศ

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน นับตั้งแต่ที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อเดือนเมษายน 2559 จนกระทั่งคณะกรรมการบางส่วนได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งลง และได้มีการสรรหาและแต่งตั้ง กศจ. ครั้งใหม่ไปเมื่อเดือนตุลาคม 2559 และได้มีการปรับเปลี่ยนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. ใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบางท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. ขึ้น ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ พลตรี ณัฐพงษ์  เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติสำหรับศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายเรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัด ศธ. ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองปลัด ศธ. และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใน กศจ. มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ในเรื่องการย้าย และการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นการบรรยายโดยดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย บรรยายในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ รวมทั้งเรื่องกฎหมาย วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะทำหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อนงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีความมุ่งหวังให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะได้ทำหน้าที่นำเสนอให้ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน กศจ. ได้เป็นอย่างดี

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

 

ดาวน์โหลดไฟล์ สถานี ก.ค.ศ. ฉบับวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir