สถานี ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. เตรียมจัดอบรมสัมมนานิติกรทั่วประเทศ เร็วๆ นี้

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับกรณีทุจริตต่างๆ แล้วพบว่า ยังมีหลายคดีที่ยังล่าช้า ในเรื่องการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือการเชิญมาชี้แจง ซึ่งอาจมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ที่ต้องการช่วยเหลือผู้กระทำผิด หรือจากการที่นิติกรผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีมีปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการจัดอบรมนิติกร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ จำนวน 225 คน เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมาพบว่านิติกรไม่ได้รับการอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องการที่จะให้นิติกรเหล่านั้นได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสอบสวน และการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้องและชัดเจน

          จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายงานสำคัญในครั้งนี้มาให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ผมจึงได้ประชุมหารือกับผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เร็วที่สุด โดยในเบื้องต้นได้ยกร่างกำหนดการในการอบรม เป็นเวลา 3 วัน  ซึ่งจะมีการให้ความรู้ในเรื่องหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กล่าวคือ 1) กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  2) วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  3) กรณีตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการติดต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ แล้ว และคาดว่าจะสามารถจัดอบรมได้ในเดือนมกราคม 2560

          สำนักงาน ก.ค.ศ. มีความมุ่งหวังว่านิติกรที่เข้ารับการอบรมทุกท่านเมื่อได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้แล้ว จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการขจัดและเร่งรัดขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในกระทรวงศึกษาธิการให้หมดสิ้นสำเร็จได้โดยเร็ว 

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir