สถานี ก.ค.ศ.

การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้

 

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอจะนะ ถือว่าเป็นผู้ซึ่งต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบาก เพราะต้องระมัดระวังตนเอง เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตลอดเวลา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เสี่ยงภัย มีปัญหาซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่ง ก.ค.ศ. มีความตระหนักถึงความเสียสละ และความยากลำบากในการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงได้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นี้เป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรดังกล่าว

 

          ในระยะเวลาที่ผ่านมา อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พิจารณาดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในพื้นที่ดังกล่าวมากมายหลายประการที่สำคัญได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งทายาทของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 52 ราย ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 51 ราย ประกอบด้วยครูผู้ช่วย จำนวน 33 ราย และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 17 ราย และที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย โดยอนุมัติเป็นหลักการให้เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งนั้น รวมทั้งได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้บรรจุเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 1 ราย

 

          นอกเหนือจากการอนุมัติให้มีการบรรจุและแต่งตั้งทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ยังได้มีการกำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้เป็นการเฉพาะด้วย นอกจากจะเป็นไปเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในพื้นที่ได้มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ เพื่อที่บุคลากรเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ ต่อไป

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

 

เลขาธิการ ก.ค.ศ.  

 

เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir