สถานี ก.ค.ศ.

กรอบอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ได้แก่ รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ.  คณะกรรมการบริหารราชการเชิงกลยุทธ์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. ตามที่ กศจ.มอบหมาย  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  ฯลฯ นั้น

          ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้ว โดยกำหนดเป็น 4 ขนาดและมีกรอบอัตรากำลัง ดังนี้

          1. ขนาดใหญ่พิเศษ 11 จังหวัด     จำนวนอัตรากำลัง 67 ตำแหน่ง

          2. ขนาดใหญ่ 8 จังหวัด             จำนวนอัตรากำลัง 65 ตำแหน่ง

          3. ขนาดกลาง 27 จังหวัด          จำนวนอัตรากำลัง 60 ตำแหน่ง

          4. ขนาดเล็ก 31 จังหวัด            จำนวนอัตรากำลัง 56 ตำแหน่ง

โดยมีกลุ่มงานประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น 5,031 อัตรา ซึ่งอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นการเกลี่ยอัตรากำลังภายในกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่เพิ่มตำแหน่งและไม่เพิ่มงบประมาณ ทั้งนี้ กรอบอัตรากำลังดังกล่าว เป็นกรอบอัตรากำลังที่ใช้ในระยะแรก เมื่อมีการประกาศใช้ไปครบระยะเวลา1 ปีแล้ว จะได้มีการติดตามการปฏิบัติงานและภาระงานที่แท้จริงเพื่อปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมต่อไป

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

 
เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”
 
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
 
 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir