แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 3360
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 5336
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 4124
PMQA คืออะไร เขียนโดย ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 3654
การจัดการความรู้ 2239
องค์ความรู้ที่ถอดบทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 2952
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3343
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2736
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ 3121
(2555) คู่มือการตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุมภายใน 6226

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir