lg-601114

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 6 ราย)

(ว13) สายงานบริหารสถานศึกษา

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ราย

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ราย

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

กคศ-อนมตใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามและเลอนเปนวทยาฐานะเชยวชาญ-23032018

 

คลิ๊กที่นี้ เพื่อดุรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

lg-601114

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (จำนวน 10 ราย)

(ว13) สายงานบริหารสถานศึกษา

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ราย

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

2013-06-06-1645

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๓ ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

กคศ-อนมตใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามและเลอนเปนวทยาฐานะเชยวชาญ-31012018

 

      นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๐ ราย ได้แก่

ครูเชี่ยวชาญ                     จำนวน ๔ ราย

และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ราย

 

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

หมวดหมู่รอง

Page 1 of 4

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir