แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาผู้นำ (NODE LEADER) 2232
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2484
ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 3689
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การดำเนินคดีปกครองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 26-29 กันยายน 2556 2407
ก.ค.ศ. อนุมติ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 2797
ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ 4931
สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ 2678
ก.ค.ศ. อนุมัตินิติกร รับเงิน พ.ต.ก. 2924
การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตำแหน่งและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 3796
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 5862

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir