แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาผู้นำ (NODE LEADER) 2097
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2332
ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 3479
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การดำเนินคดีปกครองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 26-29 กันยายน 2556 2276
ก.ค.ศ. อนุมติ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 2674
ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ 4764
สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ 2579
ก.ค.ศ. อนุมัตินิติกร รับเงิน พ.ต.ก. 2820
การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตำแหน่งและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 3646
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 5748

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir