แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 24-06-58 3173
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม 24-06-58 5014
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 16-06-58 3895
PMQA คืออะไร 27-01-58 3373
การจัดการความรู้ 27-01-58 2020
องค์ความรู้ที่ถอดบทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 20-09-56 2770
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 12-11-55 3184
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 12-11-55 2596
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ 12-11-55 2941
(2555) คู่มือการตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุมภายใน 03-09-55 5995

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir