แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 24-06-58 2901
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม 24-06-58 4567
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 16-06-58 3649
PMQA คืออะไร 27-01-58 3086
การจัดการความรู้ 27-01-58 1806
องค์ความรู้ที่ถอดบทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 20-09-56 2503
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 12-11-55 3036
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 12-11-55 2434
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ 12-11-55 2741
(2555) คู่มือการตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุมภายใน 03-09-55 5665

หมวดหมู่รอง

 • การจัดการความรู้_ตส
 • การจัดการความรู้_ภค
 • การจัดการความรู้_ภจ
 • การจัดการความรู้_ภต
 • การจัดการความรู้_ภท
 • การจัดการความรู้_ภบ
 • การจัดการความรู้_ภป
 • กพค.
  การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ ได้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีหน้าที่เสนอแนะ หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ คุณธรรมในราชการ พิจารณาวินิจฉัยอุทรณ์ ร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม รวมไปถึงการออก กฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
  ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด ก.พ.ค. จะทำให้ที่ในลักษณะองค์กรกึ่งตุลาการ ที่ดูแลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการ เป็นองค์กรพิทักษ์คุณธรรมด่านสุดท้ายของฝ่ายบริหาร เมื่อผ่านการพิจารณาวินิจฉัยจาก ก.พ.ค. แล้วหากผู้อุทธรณ์ยังติดใจสงสัย ก็สามารถไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้
   
  โครงสร้าง ก.พ.ค.
   
  กำหนดให้ ก.พ.ค. มีจำนวนกรรมการ 7 คน โดยเป็นกรรมการประจำ ทำงานเต็มเวลา มีวาระ 6 ปี ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ก.พ.ค.
  ที่มาของกรรมการ ก.พ.ค. มาจากกระบวนการเลือกสรรและให้ผู้ที่ได้รับเลือกสรร มาเลือกกันเองเป็นประธาน
  คณะกรรมการสรรหา ก.พ.ค. มีที่มาจากองค์กรฝ่ายต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นอิสระเป็นกลางและมีความรู้ประสบการณ์สูง อันเป็นหลักประกันว่าจะความสามารถคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาทำหน้าที่ ก.พ.ค. ได้
   
 • การจัดการความรู้_สล

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir