การประชุมสัมมนา กศจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

 

   มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่น พูลแมน ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น ซึ่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้ทำหน้าที่บูรณาการยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดด้วย ดังนั้นเพื่อให้ กศจ. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาฯ กศจ. ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และในภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร การจัดประชุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 มีจำนวน 20 จังหวัด รวม 340 คน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ กศจ. ปฏิบัติหน้าที่ตามระบบคุณธรรม เนื่องจากระบบคุณธรรมจะนำมาซึ่งการศึกษาที่มีคุณภาพ และควรมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยรู้จักระเบียบวิธี ( Protocal ) รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรเป็นและสิ่งที่ควรทำ ( Etiquette ) รู้จักจรรยามารยาท ( Manners ) และรู้จักศึกษาหาความรู้ ( Education ) จะทำให้เยาวชนไทยเป็นผู้ที่ดีงามทั้งการกระทำและความคิด

2

15

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir