การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

1

 

           นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นายสมบัติ  ขวัญดี ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 50 คน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งภารกิจต่าง ๆ ต้องร่วมกันจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ครบถ้วน ทั้ง 11 กระบวนการ เพื่อนำส่ง กพร.สป. ต่อไป

 

2-20170901

 

3-20170901

 

 

4-20170901

 

5-20170901

 

6-20170901

 

7-20170901

 

8-20170901

 

9-20170901

 

10-20170901

 

11-20170901

 

12-20170901

 

13-20170901

 

14-20170901

 

15-20170901

 

16-20170901

 

17-20170901

 

18-20170901

 

19-20170901

 

20-20170901

 

21-20170901

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir