การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์ประเมินสมรรถนะด้านวิจัยของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.

                      2

       นางอัจฉรา สระวาสี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเกณฑ์ประเมินสมรรถนะด้านการวิจัยของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีความรู้ด้านการวิจัยที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม พาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา และ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.จำนวน ๓๖ คน                        3

  12  11

9

 8

7

 10

5

 

 

                                                                                                                                                                      ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ  ภาพ / ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir