ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม     ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

1


นายยศพล  เวณุโกเศศ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารงานบุคคล  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปรับเปลี่ยนการพัฒนาทั้งระบบในรูปแบบใหม่ที่เน้นความต้องการและความจำเป็น และให้เป็นไปตามมาตฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยที่กำหนดใหม่  โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุมจำนวน
43 คน

 

 2

 

3

 

4

 

5

 

7

 

8

 

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

ภาพ/ข่าว  นปภา  โพธิ์พ่วง

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir