ภาพนง2

กรมบัญชีกลาง "ปรับเพิ่มอัตราเบิกจ่าย" ค่าการศึกษาบุตร มีผลบังคับใช้ปีการศึกษา 2559


กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ปรับประเภทและอัตราค่าการศึกษาบุตรใหม่
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เนื่องจากสถานศึกษามีรายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้น
ทำให้ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ดังนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้แก่ผู้มีสิทธิ จึงได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่
รวมทั้งปรับเพิ่มอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป


อ่านต่อได้ที่: http://www.cgd.go.th/

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir