รปภาพ1111111 

ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๒๐

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

 

เรื่อง การเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อพิจารณาโทษทำงวินัย

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับ ที่ ทส 0201.7/197

ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2555

            ๒. หนังสือสำนักงำน ก.พ. ลับ ที่ นร ๑๐๑๑/ล ๑๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภำคม 2556

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๔/๘๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

           ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือว่า

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมพิจารณาโทษทางวินัยแก่นาง ก.

ตามนัยมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในกรณีเมื่อครั้งนาง ก. ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 และ

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้ทุจริตในการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบ

รวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษท้องที่ตำบลคลองด่ำน อำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

แต่เนื่องจากนาง ก. ได้รับอนุญาตให้ลำออกจากราชการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอำนำจสั่งบรรจุตามมาตรา        ๕๗ (5)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะมีอำนาจในการสั่งลงโทษนาง ก. ได้หรือไม่

ตามกฎหมายใด และสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า

เรื่องทำนองนี้อยู่ระหว่างหารือไปสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกา ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า บัดนี้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกา ได้มีความเห็นในเรื่อง

ดังกล่าวแล้ว โดยเห็นว่ำกำรที่ผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญจะพิจำรณำโทษตำมมติ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้นั้น ต้องปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย

อย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำควำมผิดอำญำอันมิใช่เป็นควำมผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับรำชกำรหรือควำมผิดลหุโทษก่อนออกจากราชการ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เริ่มต้นทำกำรไต่สวนภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ข้าราชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นพ้นจากราชการ

ตามความหมายของมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ดังนั้น หำกสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ข้อเท็จจริงว่า มีกำรกล่าวหานาง ก. ว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเป็นหนังสือ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการก่อนที่นาง ก. จะได้รับ     อนุญาตให้ลำออกจำกรำชกำร และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เริ่มดำเนินกำร ไต่สวนภายในเวลำหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นำง ก. ได้รับอนุญำตให้ลาออกจากราชกำรแล้ว ก็จะสำมำรถดำเนินกำรพิจำรณำโทษทางวินัยกับนำง ก. ได้ตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ำราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ที่มา สำนักมาตรฐานวินัย

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘

โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕

 

 

หมวด: กพค.

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir