มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม

(มาตรการคัดแยกประเภทและกำจัดขยะ) สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

          ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคณะทำงานได้ประชุมพิจารณาเห็นว่าปัญหาขยะมูลฝอยภายใน ภายนอกพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการมีปริมาณมาก เกิดปัญหาในการคัดแยกขยะและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นั้นเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการและวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม สอดคล้องกับของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม (มาตรการคัดแยกประเภทและกำจัดขยะ) คลิกเพื่อรายละเอียด

หมวด: การจัดการความรู้_สล

6 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม

ที่มา : www.jobsdb.com

by P-raron Pechumpai on April 11, 2016.

 2016-02-23101138

อ่านเพิ่มเติม: 6 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม

หมวด: การจัดการความรู้_สล

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir