แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
(2555) คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 03-09-55 3699
(2555) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานตรวจสอบและวิเคราะห์คำขอเพื่อให้ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 03-09-55 2745
การดำเนินงานตรวจสอบและวิเคราะห์คำขอฯ 03-09-55 3384
คู่มือการตรวจสอบคำสั่งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 13-07-55 5714
คู่มือการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยคดีปกครอง 13-07-55 11378
TEACHER CIVIL SERVICE AND EDUCATIONAL PERSONNEL ACT, B.E. 2547 (2004) AND THE AMENDED ACT (NO.2) OF B.E. 2551 (2008) 13-07-55 18774
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17 (52) 13-07-55 192839
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 34647
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 13-07-55 7707

หมวดหมู่รอง

 • การจัดการความรู้_ตส
 • การจัดการความรู้_ภค
 • การจัดการความรู้_ภจ
 • การจัดการความรู้_ภต
 • การจัดการความรู้_ภท
 • การจัดการความรู้_ภบ
 • การจัดการความรู้_ภป
 • กพค.
  การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ ได้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีหน้าที่เสนอแนะ หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ คุณธรรมในราชการ พิจารณาวินิจฉัยอุทรณ์ ร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม รวมไปถึงการออก กฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
  ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด ก.พ.ค. จะทำให้ที่ในลักษณะองค์กรกึ่งตุลาการ ที่ดูแลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการ เป็นองค์กรพิทักษ์คุณธรรมด่านสุดท้ายของฝ่ายบริหาร เมื่อผ่านการพิจารณาวินิจฉัยจาก ก.พ.ค. แล้วหากผู้อุทธรณ์ยังติดใจสงสัย ก็สามารถไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้
   
  โครงสร้าง ก.พ.ค.
   
  กำหนดให้ ก.พ.ค. มีจำนวนกรรมการ 7 คน โดยเป็นกรรมการประจำ ทำงานเต็มเวลา มีวาระ 6 ปี ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ก.พ.ค.
  ที่มาของกรรมการ ก.พ.ค. มาจากกระบวนการเลือกสรรและให้ผู้ที่ได้รับเลือกสรร มาเลือกกันเองเป็นประธาน
  คณะกรรมการสรรหา ก.พ.ค. มีที่มาจากองค์กรฝ่ายต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นอิสระเป็นกลางและมีความรู้ประสบการณ์สูง อันเป็นหลักประกันว่าจะความสามารถคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาทำหน้าที่ ก.พ.ค. ได้
   
 • การจัดการความรู้_สล

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir