Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖     การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖   Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

0

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภาคใต้ และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ในส่วนราชการ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นางศิริพร กิจเกื้อกูล) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายกมล ศิริบรรณ) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ) ผู้เชี่ยวชาญสำนักงาน ก.ค.ศ.อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลการบริหารงานบุคคลใน ภาคใต้ ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กว่า ๔๐๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของ ก.ค.ศ. และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารงานบุคคล อันจะเป็นการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับประสบการณ์ใหม่ในหลากหลายรูปแบบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ต่อไป

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 281 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

10110676
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
846
7317
13398
53340
131876
201314
10110676
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-01-23 03:33:38

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir