image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน การตรวจสอบข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน การตรวจสอบข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ....   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา
 
Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง

1

 

       มล. ปนัดดา  ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้โอนอำนาจหน้าที่ของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้น ๆอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในส่วนที่รับโอนมาจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คือ การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2560
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายกรณี รวมทั้ง

ผลจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัด
ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน กศจ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินการในงานของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ของ กศจ. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยกำหนดจัดประชุมเป็น 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งได้จัดมาแล้ว 1 ครั้ง ในภาคเหนือ  และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2
ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาฯ กศจ. ในกลุ่มภาคกลาง

    มล. ปนัดดา กล่าวว่า นโยบายที่ให้กับคณะ กศจ. ในวันนี้ คือ ขอให้ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำงานร่วมกันอย่างสมัครสมาน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของประเทศให้ดียิ่งขึ้น และขอให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบของคุณธรรม จริยธรรม ในขณะเดียวกันก็อยากได้รับ
เสียงสะท้อนจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานในภูมิภาค อีกประการหนึ่งคือการหาตัวอย่างของ กศจ.ที่ปฏิบัติงานได้ดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ กศจ.อื่น ๆ ได้เรียนรู้ ซึ่งตนได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุม เพื่อนำเสนอในการประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

จดสรร61.180

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 468 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

10985578
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5348
8758
25782
45310
170267
211491
10985578
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-05-23 13:54:38

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir