Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     Read more...
ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ Read more...
ก.ค.ศ. เดินหน้าประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ประเมินวิทยฐานะครู ก.ค.ศ. เดินหน้าประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ประเมินวิทยฐานะครู Read more...
“จากพระราชกระแสฯ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ” จากพระราชกระแสฯ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ
Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ข่าวเงินทุนหมุนเวียนฯ

เรียน 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
        2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        3. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        4. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
        5. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
        6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
        7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
        8. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

                            เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยขอให้ส่วนราชการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ ส่วนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ชะลอการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพในสังกัดในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้ก่อน จนกว่าร่างพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... จะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว

                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดขอให้อ่านเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือ/เอกสารทั้งหมดคลิกที่นี่

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

ออนไลน์

มี 431 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

08854096
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2225
5381
7606
39376
173565
208929
8854096
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-07-24 09:33:56

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir