ปรับปรุงข้อมูล 16 ธ.ค. 58

ชื่อ / ตำแหน่ง โทรศัพท์ สำนักงาน โทรสาร โทรภายใน
ผู้บริหารระดับสูง      
+ เลขาธิการสำนัก ก.ค.ศ.      
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ 0-2282-7055 0-2280-2845 114
+ รองเลขาธิการ      
นางจินตนา มีแสงพราว 0-2280-1018  137
+ รองเลขาธิการ      
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ 0-2280-1016  125
+ รองเลขาธิการ      
นายศรีชัย พรประชาธรรม 0-2280-1017   135
ผู้เชี่ยวชาญ
+ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาบริหารงานบุคคล      
0-2280-2838 164
+ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาบริหารงานบุคคล      
นางอัจฉรา สระวาสี 0-2281-4425 0-2281-4425 120
+ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาบริหารงานบุคคล      
นายยศพล เวณุโกเศศ 0-2280-2820 0-2280-2820 134
+ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมาย      
นางปราณี ศิวารมณ์ 0-2280-1019 0-2280-1019 112
สำนักงานเลขาธิการ (สล.)      
+ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ      
 นางสุปราณี นฤนาทนโรดม 0-2280-1021 0-2280-1180 113
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางสาวจินตนา สนสิน 0-2280-1028 0-2280-1180 110
+ กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล      
นางนารีวรรณ จันทบาล 0-2280-2837 0-2280-1020 111
+ กลุ่มบริหารงานการคลังและสินทรัพย์      
ส.ต.ต.หญิง นิศาชล พึ่งแก้ว 0-2280-2836 0-2280-2836 116
+ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์      
นางนงลักษณ์ คิดควร 0-2280-2832 0-2280-2832 115
+ กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่      
นางดรุวรรณ บุญมาก 0-2280-2835 0-2280-2835 105
+ กลุ่มส่ง เสริมสวัสดิการ      
นางศิริ ศิริรัตน์ 0-2280-3224 0-2280-1102 163
+ หมวดยานยนต์      
นายเด็ดเดี่ยว แป๊ะอ่อน     102
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล (ภต.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
นางสุพร คมขำ 0-2280-1101 0-2280-1101 132
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางปรีฤนาถ อัศตรกูล 0-2280-2826 0-2280-1101 127
+ กลุ่มตรวจติดตามและประเมินผล 1      
นางสาวเดือนรุ่ง โค้วบุญงาม 0-2280-2823 0-2280-1101 142
+ กลุ่มตรวจติดตามและประเมินผล 2      
นายเฉลิมชัย พันทวีศักดิ์ 0-2280-2823 0-2280-1101 142
+ กลุ่มตรวจติดตามและประเมินผล 3      
นายสามารถ เมฆทรัพย์ 0-2280-2823 0-2280-1101 142
+ กลุ่มตรวจติดตามและประเมินผล 4      
นางอัญสุชา บุญขันตินาถ 0-2280-2826 0-2280-1101 127
+ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงานบุคคล      
0-2280-2841 0-2280-1101 122
ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 (ภว 1.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
นายยศพล ลี้สิ้นภัย 0-2280-3223 0-2280-1095 154
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางสาวสุรีรัตน์ แก้วสากล 0-2280-2827 0-2280-1095 119
+ กลุ่มระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1      
นางสาวนิสากร เกษอารี 0-2280-2830 0-2280-1095 118
+ กลุ่มระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2      
นางณัฐนันท์ เอี่ยมจินดา 0-2280-1092 0-2280-1095 133
+ กลุ่มพัฒนามาตรฐานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ      
นางสาวจิราภรณ์ ไทยทิ่ง 0-2280-2831 0-2280-1095 118
ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 (ภว 2.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
นางสาวจรุงรัตน์ เคารพรัตน์ 0-2280-1029 0-2280-1029 117
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
0-2280-2829 0-2280-1029 109
+ กลุ่มระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1      
0-2280-2833 0-2280-1029 109
+ กลุ่มระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2      
นายวีระพันธ์ สุขพานิช 0-2280-2821 0-2280-1029 103
+ กลุ่มพัฒนามาตรฐานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ      
นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค 0-2280-2828 0-2280-1029 121
ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) (ภค.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค 0-2281-4435 0-2281-4435 141
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางศิริสุนทร ตันวิพัฒน์ 0-2280-2825 0-2280-2825 140
+ กลุ่มโครงสร้างและอัตรากำลัง 1      
นางสาวอรวดี ธานี 0-2280-2825 0-2280-2825 140
+ กลุ่มโครงสร้างและอัตรากำลัง 2      
นางสาวสมพร นันทรีกูล 0-2280-1102 0-2280-2825 139
+ กลุ่ม พัฒนามาตรฐานนโยบายและระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา      
นางเยาวภัทร โชคกำเนิด 0-2280-1102 0-2280-2825 139
ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล (ภบ.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
0-2280-1094 0-2280-1093 141
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางศิริพร พุ่มศรีใส 0-2280-2834 0-2280-1093 106
+ กลุ่มนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล      
นายนิพนธ์ เบญจกุล 0-2280-4410 0-2280-1093 147
+ กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ      
นางนภารัตน์ สัมพันธ์ภักดี 0-2280-2840 0-2280-1093 138
+ กลุ่มองค์กรบริหารงานบุคคล      
0-2280-2834 0-2280-1093 100
ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ(ภส.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ 0-2280-3230 0-2280-3229 159
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางสาวยุพา ม่วงนา 0-2280-3229 0-2280-3229 158
+ กลุ่มงานพัฒนาระบบค่าตอบแทน      
นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์ 0-2280-3229 0-2280-3229 158
+ กลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
0-2280-3229 0-2280-3229 158
ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา (ภท.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
นางทิพพาศรี อินทะกูล 0-2280-7971   148
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางฐิตานันท์ ภาสวัตเธียรสิน 0-2280-7970

0-2280-2844

107
+ กลุ่มบริหารเงินทุนหมุนเวียน      
นายฉัตรกุล รุ่นประพันธ์ 0-2280-7972

0-2280-7970

150
+ กลุ่มติดตามการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน      
 นายฉัตรกุล รุ่นประพันธ์ 0-2280-7974

0-280-7970

149
+ กลุ่มกองทุนส่งเสริมครูและสวัสดิการ      
นางสาวประทวน มูลหล้า 0-2280-7974

0-2280-2844

152
+ กลุ่มการเงินและบัญชี      
นางสาวสุธาทิพย์ เล็กธนู 0-2280-7973

0-2280-2844

152
ภารกิจกฎหมาย อุทรณ์และร้องทุกข์ (ภก.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
นางจีรนันท์ เพิ่งพินิจ 0-2280-1103 0-2280-2839 130
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางปภัสสร สุวรรณมณี 0-2281-3358

0-2281-3358

129
+ กลุ่มกฎหมายและระเบียบ      
นายธวัชชัย วงค์ก่ำ 0-2280-2824

0-2281-3358

143
+ กลุ่มอุธรณ์และร้องทุกข์ 1      
นางสาวนันทิพัฒน์ บุญทวี 0-2280-2824

0-2281-3358

143
+ กลุ่มอุธรณ์และร้องทุกข์ 2      
นายเทพพงษ์ แย้มวงษ์โต 0-2280-2824

0-2281-3358

143
+ กลุ่มร้องทุกข์และร้องเรียน      
นางสาวอุมาภรณ์ จีรวัฒนพงษ์ 0-2280-2824

0-2281-3358

128
+ กลุ่มวินิจฉัยตีความกฎหมาย      
นายมานิตย์ คณะโต 0-2280-2824

0-2280-2824

143
+ กลุ่มคดี      
นางดลยา กระต่ายจีน 0-2280-2824

0-2281-3358

143
ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย (ภม.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
นายคงพิสิฏฐ์ ไชยวงศ์ 0-2280-3221 0-2280-3221 166
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางอรทัย วาทิตต์พันธ์ 0-2281-3221

0-2281-3221

170
+ กลุ่มมาตรฐานวินัย 1      
นายอริญชย์ คำมี 0-2280-3221

0-2280-3221

145
+ กลุ่มมาตรฐานวินัย 2      
นายมณเฑียร โสภณ 0-2280-3221

0-2281-3221

145
+ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและจริยธรรม      
นางเมตตยา ประภัสสรางกูร 0-2280-3221

0-2281-3221

171
ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ (ภป.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
นางสาวสุรางค์ เจริญจิตร์ 0-2280-3237 0-2280-3237 161
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางชนมพร สมุทวนิช 0-2280-3237

0-2280-3237

160
+ กลุ่มยุทธศาสตร์การประเมินผลการปฏบัติราชการ      
นางนุชนาท ทับงาม 0-2280-3237

0-2280-3237

160
+ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ      
นางสืบศรี สุทธิประเสริฐ 0-2280-3237

0-2280-3237

160
+ กลุ่มบริหารราชการใสสะอาดและนโยบายพิเศษ      
นางสาวกรวรรณ ศรีศิลา 0-2280-3237

0-2280-3237

160
ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล (ภจ.)      
+ ผู้อำนวยการภารกิจ      
นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร 0-2280-3226 0-2280-3227 156
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางมณี ฤทัยธนารัตน์ 0-2280-3227

0-2280-3227

157
+ กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์      
นางศุภนรี กระบี่ทอง 0-2280-3227

0-2280-3227

157
+ กลุ่มดำเนินการและประสานการวิจัย      
นางณปภัช เจริญคชฤทธิ์ 0-2280-3237

0-2280-3237

157
+ กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ      
นางสาวรัตนา นวลจันทร์ 0-2280-3227

0-2280-3227

157
หน่วยตรวจสอบภายใน (ตส.)      
+ หัวหน้าหน่วย      
นางสาวประภา นิ่มนวล 0-2280-2843 0-2280-2843 162
+ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
นางสาวญาณิน บัญลือรัตน์ 0-2280-2843

0-2280-2843

162
+ ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน      
  0-2280-2843

0-2280-2843

162
+ ฝ่ายวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล      
  0-2280-2843

0-2280-2843

162
หมวด: ติดต่อเรา

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir