หนังสือคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0209/1419 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

1

 

อ่านเพิ่มเติม: หนังสือคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0209/1419 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

หมวด: ประชาสัมพันธ์ด่วน

          ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/560 เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการให้บริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ หรือผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมจำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2558 นั้น
          ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
          1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเข้าพักได้ล่วงหน้า 1 วัน ในกรณีที่ระยะทางระหว่างสถานที่จัดและบ้านพักเกินกว่า 100 กิโลเมตร โดยใช้ google map เป็นเครื่องมือในการคำนวณเส้นทาง
          2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและปลั๊กพ่วงมาด้วย เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรม อย่างน้อยเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 ชุด
          3. กรณีไม่สามารถส่งเอกสารตอบรับทางโทรสาร 02 280 1101 ได้ สามารถส่งทางอีเมล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าเดินทาง สามารถเบิกได้ตามระเบียบราชการจากบริษัทแซฟไฟร์ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลล็อปเม็นท์ จำกัด

หมวด: ประชาสัมพันธ์ด่วน

รายชื่อที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556

2556--

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ...

หมวด: ประชาสัมพันธ์ด่วน

คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิวัฒน์ แหวนหล่อ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

1

อ่านเพิ่มเติม: คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิวัฒน์ แหวนหล่อ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ....

หมวด: ประชาสัมพันธ์ด่วน

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir