การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมวาสนา ดีไซน์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1

           นางจินตนา  มีแสงพราว  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมวาสนา ดีไซน์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ของงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั่งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะทำงานจากภารกิจต่างๆของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 40 คน

2

  

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

ภาพ/ข่าว  ดรุวรรณ  บุญมาก

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir