Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   Read more...
การประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ การประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ       Read more...
งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี     Read more...
สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี

 

1

 

 

          วันที่ 1 เมษายน 2560 นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ และ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยข้าราชการสมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ และ นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี มีผู้เข้าร่วมงานรวมจำนวนกว่า 300 คน  โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ดังนี้

 

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 126 รูป จากนั้นสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง  สักการะพระภูมิ  และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

1-20170404

 

2-20170404

 

3-20170404

 

4-20170404

 

5-20170404

 

6-20170404

 

7-20170404

 

8-20170404

 

9-20170404

 

10-20170404

 

11-20170404

 

12-20170404

 

13-20170404

 

14-20170404

 

15-20170404

 

16-20170404

 

17-20170404

 

18-20170404

 

19-20170404

 

20-20170404

 

21-20170404

 

22-20170404

 

23-20170404

 

24-20170404

 

25-20170404

 

26-20170404

 

 

เวลา 10.00 น. พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ หอประชุมคุรุสภา

27-20170404

 

 

 

28-20170404

 

29-20170404

 

30-20170404

 

31-20170404

 

32.1-20170404

 

 

เวลา 11.00 น. พิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ฯ และได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์

2. นายวินัย  รอดจ่าย

3. รองศาสตราจารย์ ปรีชา  คัมภีรปกรณ์

4. นายวุฒิพงษ์  อินทิแสง

32-20170404

 

33-20170404

 

 

34-20170404

 

35-20170404

 

36-20170404

 

37-20170404

 

38-20170404

 

 

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาศึกษาธิการนำอาหารหลากหลายประเภทมาแจกจ่าย โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำผลไม้มาร่วมด้วย

39-20170404

 

40-20170404

 

 

41-20170404

 

42-20170404

 

 

เวลา 13.00 น. นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา

          โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่ง ถึงองค์ประกอบของระบบการศึกษาที่ดีระดับโลก ในหนังสือ A World - Class Education ซึ่ง Vivian  Stewart ได้เขียนไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง 2) การตั้งมาตรฐานระดับสูง 3) ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) การได้มาและการคงไว้ซึ่งครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 5) ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน 6) การบริหารจัดการที่ดีและการมีความรับผิดชอบ 7) การสร้างแรงจูงใจแก่เด็กนักเรียน 8) การมุ่งเน้นพัฒนาเพื่ออนาคตในระดับโลก

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวถึง 12 คำถามเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรครู ได้แก่

1) คุณภาพครูในปัจจุบันเป็นอย่างไร ทั้งในระดับโรงเรียน เขต และประเทศ

2) มีปัญหาขาดครูหรือไม่ ในระดับภูมิภาคและรายวิชาใดบ้าง

3) นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพครูอย่างไรบ้าง

4) มีกลยุทธ์ในการเชิญชวนให้เด็กนักเรียนที่เก่งและมีความมุ่งมั่นในวิชาชีพครู มาสมัครเรียนครูหรือไม่

5) ระดับเงินเดือนเริ่มต้นของอาชีพครูในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ เป็นอย่างไร

6) ความเข้มงวดในกระบวนการคัดสรรคนที่มาสมัครเป็นครู เป็นอย่างไร

7) สถาบันอบรมครูในปัจจุบันมีศักยภาพในการผลิตครูมากน้อยเพียงใด และควรพัฒนาปรับปรุงในเรื่องใด

8) ครูที่จบใหม่ทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูที่อาวุโสกว่าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือไม่

9) มีระบบการประเมินครูประจำปีที่ดีหรือไม่

10) มีแผนพัฒนาครูที่ครอบคลุมและเป็นระบบหรือไม่ ทั้งในระดับโรงเรียน เขต และกระทรวง

11) มีระบบที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูหรือไม่ ทั้งในระดับโรงเรียน เขต และกระทรวง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มาซึ่งผู้อำนวยการเขตหรือครูใหญ่)

12) ระบบการคัดเลือกและพัฒนาผู้อำนวยการเขตหรือผู้บริหารโรงเรียน มีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงพัฒนาหรือไม่ อย่างไร

          ทั้งนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ขอให้ทุกฝ่ายกลับไปสะท้อนภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ หากสามารถตอบคำถามเหล่านี้ จะทำให้เรามองเห็นทิศทาง แนวทางในการพัฒนา และสามารถส่งเสริมศักยภาพของครูในประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อไป

43-20170404

 

 

 

44-20170404

 

 

 

 

45-20170404

 

 

46-20170404

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ/ข่าว 

 

 

 

 

 

 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

จดสรร61.180

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 511 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

10774392
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5199
6650
31672
45276
170572
228536
10774392
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-04-26 16:21:16

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir