วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี

 

1

 

 

          วันที่ 1 เมษายน 2560 นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ และ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยข้าราชการสมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ และ นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี มีผู้เข้าร่วมงานรวมจำนวนกว่า 300 คน  โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ดังนี้

 

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 126 รูป จากนั้นสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง  สักการะพระภูมิ  และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

1-20170404

 

2-20170404

 

3-20170404

 

4-20170404

 

5-20170404

 

6-20170404

 

7-20170404

 

8-20170404

 

9-20170404

 

10-20170404

 

11-20170404

 

12-20170404

 

13-20170404

 

14-20170404

 

15-20170404

 

16-20170404

 

17-20170404

 

18-20170404

 

19-20170404

 

20-20170404

 

21-20170404

 

22-20170404

 

23-20170404

 

24-20170404

 

25-20170404

 

26-20170404

 

 

เวลา 10.00 น. พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ หอประชุมคุรุสภา

27-20170404

 

 

 

28-20170404

 

29-20170404

 

30-20170404

 

31-20170404

 

32.1-20170404

 

 

เวลา 11.00 น. พิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ฯ และได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์

2. นายวินัย  รอดจ่าย

3. รองศาสตราจารย์ ปรีชา  คัมภีรปกรณ์

4. นายวุฒิพงษ์  อินทิแสง

32-20170404

 

33-20170404

 

 

34-20170404

 

35-20170404

 

36-20170404

 

37-20170404

 

38-20170404

 

 

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาศึกษาธิการนำอาหารหลากหลายประเภทมาแจกจ่าย โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำผลไม้มาร่วมด้วย

39-20170404

 

40-20170404

 

 

41-20170404

 

42-20170404

 

 

เวลา 13.00 น. นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา

          โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่ง ถึงองค์ประกอบของระบบการศึกษาที่ดีระดับโลก ในหนังสือ A World - Class Education ซึ่ง Vivian  Stewart ได้เขียนไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง 2) การตั้งมาตรฐานระดับสูง 3) ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) การได้มาและการคงไว้ซึ่งครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 5) ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน 6) การบริหารจัดการที่ดีและการมีความรับผิดชอบ 7) การสร้างแรงจูงใจแก่เด็กนักเรียน 8) การมุ่งเน้นพัฒนาเพื่ออนาคตในระดับโลก

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวถึง 12 คำถามเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรครู ได้แก่

1) คุณภาพครูในปัจจุบันเป็นอย่างไร ทั้งในระดับโรงเรียน เขต และประเทศ

2) มีปัญหาขาดครูหรือไม่ ในระดับภูมิภาคและรายวิชาใดบ้าง

3) นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพครูอย่างไรบ้าง

4) มีกลยุทธ์ในการเชิญชวนให้เด็กนักเรียนที่เก่งและมีความมุ่งมั่นในวิชาชีพครู มาสมัครเรียนครูหรือไม่

5) ระดับเงินเดือนเริ่มต้นของอาชีพครูในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ เป็นอย่างไร

6) ความเข้มงวดในกระบวนการคัดสรรคนที่มาสมัครเป็นครู เป็นอย่างไร

7) สถาบันอบรมครูในปัจจุบันมีศักยภาพในการผลิตครูมากน้อยเพียงใด และควรพัฒนาปรับปรุงในเรื่องใด

8) ครูที่จบใหม่ทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูที่อาวุโสกว่าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือไม่

9) มีระบบการประเมินครูประจำปีที่ดีหรือไม่

10) มีแผนพัฒนาครูที่ครอบคลุมและเป็นระบบหรือไม่ ทั้งในระดับโรงเรียน เขต และกระทรวง

11) มีระบบที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูหรือไม่ ทั้งในระดับโรงเรียน เขต และกระทรวง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มาซึ่งผู้อำนวยการเขตหรือครูใหญ่)

12) ระบบการคัดเลือกและพัฒนาผู้อำนวยการเขตหรือผู้บริหารโรงเรียน มีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงพัฒนาหรือไม่ อย่างไร

          ทั้งนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ขอให้ทุกฝ่ายกลับไปสะท้อนภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ หากสามารถตอบคำถามเหล่านี้ จะทำให้เรามองเห็นทิศทาง แนวทางในการพัฒนา และสามารถส่งเสริมศักยภาพของครูในประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อไป

43-20170404

 

 

 

44-20170404

 

 

 

 

45-20170404

 

 

46-20170404

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ/ข่าว 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir