1

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสุขภาพที่ดี : กินดี ลดโรค ชีวีมีสุข

รุ่นที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

          นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดกิจการรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสุขภาพที่ดี : กินดี ลดโรค ชีวีมีสุข รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการการของบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยอาจารย์ไกร  มาศพิมล นักโภชนาการบำบัด  ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการสร้างความรู้และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 192 คน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

8

 

9

 

10

 

11

 

13

 

 

12

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

 19

 

77-crop

 

 

 

 

ภาพข่าว / นปภา  โพธิ์พ่วง

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir