สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และการกำหนดวันเวลาทำงานและวันหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

IMG 5240-21

     

 

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามาตรา ๓๕ บัญญัติว่า “ให้ ก.ค.ศ. กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งขณะนี้ ก.ค.ศ. นำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาโดยอนุโลม โดยระเบียบดังกล่าวกำหนดให้สถานศึกษาเริ่มทำงานตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการได้และเป็นช่องทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำมาใช้อ้างในการเริ่มทำงาน
       สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... และการกำหนดวันเวลาทำงานและวันหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยมีนายวินัย รอดจ่าย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กว่า 30 คน ซึ่งคาดว่าจะได้นำเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช่ต่อไปในเร็วๆนี้

 

IMG 5143-1

 

IMG 0039-2

IMG 0037-1

IMG 5198-16IMG 5326-27

IMG 5254-22

IMG 5179-11

IMG 5219-18

IMG 5302-26

IMG 5342-28

IMG 5185-14

IMG 5277-23

ภาพข่าวโดย...นปภา โพธิ์พ่วง

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir