สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ

P1010008-1


       นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ ในวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ อยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เป็นผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ ให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ ผู้แทน ก.ค.ศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ. ให้มีความถูกต้องชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. และที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. บรรยายให้ความรู้และสะท้อนมุมมองด้านการบริหารงานบุคคลในแง่มุมต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ทำหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ. จำนวน ๖๐ คน

P1010027-5

P1010033-8

P1010014-2

P1010022-3

P1010024-4

P1010029-6

P1010031-7

P1010043-9

P1010045-10

P1010047-11

P1010059-12

P1010064-13

P1010065-14

 

 

ดรุวรรณ บุญมาก ภาพ/ข่าว

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir