การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
วันที่ 11 – 13 กันยายน 2559   ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์  จังหวัดนนทบุรี

1

 

 

 

ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) วันที่ 11 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์  จังหวัดนนทบุรี โดยมวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งจัดทำ(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการฯ รวม 8 เรื่อง และมาตรฐานตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ  ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และมีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความก้าวหน้าและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและที่ปรึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 80 คน

2

 

35

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

 

ภาพ/ข่าว  นปภา  โพธิ์พ่วง

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir