การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

1

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ เพื่อรองรับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ดรุวรรณ  บุญมาก ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir