การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดและปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และกำหนดแนวทางการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

 

1

 

                     นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดแนวทางการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการในการกำหนดกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนกว่า 50 คน

 

2-20170421

  

3-20170421

 

4-20170421

 

5-20170421

 

6-20170421

 

7-20170421

 

8-20170421

 

9-20170421

 

ดรุวรรณ  บุญมาก  ภาพ/ข่าว 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir